Logo

Baethaks 2016


Farah Yasmeen Sheikh

January 9, 2016
Pak-American Cultural Centre (PACC)
Ustad Ghulam Khusrau

June 4, 2016
Pak-American Cultural Centre (PACC)
Turab Ali

Augist 20, 2016
Pak-American Cultural Centre (PACC)
Ashraf Sharif Khan

November 12, 2016
Frere Hall